...ถ้าคุณเข้าใจที่มาของเงิน Bitcoin ที่ทุกวันนี้มีมูลค่าหรียญละประมาณ 2500-2900 ดอลล่าร์สหรัฐ และมีการใช้งานจริงอยู่บนโลกของเราตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา คุณก็จะเข้าใจเงิน Onecoin ได้เช่นเดียวกัน...

ผมเป็นผู้ใหญ่ และมีเกียรติพอที่จะไม่เอาข้อมูลที่เป็นเท็จมาหลอกลวงผู้คน และผมก็ทราบกฎหมายคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เป็นอย่างดี ว่าโทษของการนำข้อมูลอันเป็นเท็จมาหลอกลวงประชาชนนั้นคืออะไร 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550

(รอเปลียนข้อมูลตามกฎหมายใหม่2560)


มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(1) นำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน”


    

                                                                                                                              หน้าต่อไป