หลังจากเงิน Bitcoin ได้เป็นที่รู้จักของชาวโลกในระดับหนึ่ง และมีการนำไปใช้งานจริงแล้ว มีการนำขึ้นไปซื้อขายกันในตลาดเงินดิจิตอล 

ก็มีผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้พากันผลิตเงิน Cryptocurrency ตามมามากกว่า 700 ยี่ห้อ และหลายยี่ห้อเมื่อผลิตแล้วก็นำขึ้นไปซื้อขายกันในตลาดซื้อขายเงินดิจิตอล เพื่อให้ชาวโลกเข้าไปซื้อขายเพื่อการเก็งกำไรกัน เช่นเดียวกับเงิน Bitcoin ราคาเงินคริปโต้ของแต่ละยี่ห้อก็จะขึ้นๆลงๆตาม Demand & Supply ในตลาดซื้อขาย (www.xcoinx.com

Market CAP (Market Capitalization ของเงินคริปโต(หาได้จากการเอาจำนวนเหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดคูณด้วยราคาของเหรียญที่ซื้อขายกันในตลาด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง) สามารถจะเปิดดูราคา Market CAP ของเงินคริปโตแต่ละยี่ห้อได้จาก www.coinmarketcap.com  เงินคริปโตที่มี Market CAP สูงที่สุดในตลาดในปัจจุบัน คือ เงิน Bitcoin เพราะมีคนนิยมซื้อขายกันมากที่สุด 

 

                                                            หน้าต่อไป