แต่เงิน Cryptocurrency ยี่ห้ออะไร ? ที่ชาวโลกส่วนใหญ่จะเอาไปใช้งานจริง ควบคู่ไปกับเงินเหรียญและธนบัตรของรัฐบาลต่างๆในปัจจุบัน

 

และเราอาจจะคิดล่วงหน้าไปได้ ณ ตอนนี้ว่า เงินคริปโต้ยี่ห้อไหนที่ชาวโลกนิยมนำไปใช้งานจริงมากที่สุด ก็อาจจะเป็นเงินสกุลใหม่ของโลก ที่จะเข้ามาอยู่ในมือถือของทุกคน และสามารถนำไปใช้จ่ายได้จริงทั่วโลก และเงินคริปโต้ยี่ห้อนั้นอาจจะเป็นเงินสกุลใหม่เพียงสกุลเดียวของโลกในอนาคตไปก็เป็นไปได้ 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล เงิน Cryptocurrency ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยคนส่วนใหญ่ของโลก น่าจะมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ไม่มีใครสามารถจะปลอมแปลงได้

2. มีความปลอดภัยจากการถูกขโมย(Hack)สูงสุด

3. มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมต่างๆย้อนหลังได้

4. ค่าของเงินมีเสถียรภาพ ไม่ขึ้นหรือลงเร็วจนเกินไป

5. มีจำนวนมากพอที่จะให้คนและร้านค้าทั่วโลกนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงิน

6. สามารถจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลของประเทศต่างๆในโลกได้

7. คนส่วนใหญ่ในโลกรู้จัก และให้การยอมรับ (Trust)โดยวัดจากจำนวน

    คนทั่วโลกที่เข้ามาถือครองเงินคริปโต้ยี่ห้อดังกล่าว

8. ใช้งานได้จริงเหมือนการใช้เงินธนบัตรของรัฐบาลต่างๆ ร้านค้าและ

    บริการต่างๆทั่วโลก ยอมรับ (Trust)เงินยี่ห้อนี้ ให้เป็นอีกช่องทาง

    หนึ่งนอกจากเงินธนบัตร ในการจ่ายค่าสินค้าและบริการของตนเอง

9. รัฐบาลของประเทศต่างๆให้การยอมรับ และสนับสนุนให้เป็น "เงิน

    เสริม" ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ (อ่านรายละเอียดเรื่อง "เงินเสริม"ได้ใน

     หนังสือของ Mr.Bernard Lietaer ,"The Future of Money" 2004 มีฉบับภาษาไทยที่แปล

     และเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย จินตลา วิเศษกุล, "เงินตราแห่งอนาคต" ,สำนักพิมพ์

     สวนเงินมีมา, พ.ศ. 2547 )

                                                         หน้าต่อไป